Journals

Artykuły konferencyjne zatwierdzone przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w jednym z czasopism naukowych. Decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do danego czasopisma podejmuje redakcja.