Proceedings

Artykuły konferencyjne pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w trybie open access w dedykowanym konferencji Eko-Dok numerze czasopisma SN Applied Sciences (Topical Collection) wydawnictwa Springer lub w indeksowanych w bazach Web of Science i Scopus materiałach konferencyjnych E3S Web of Conferences (Series: EKO-DOK). Decyzję o wyborze wydawnictwa pozostawiamy autorom.

Uwaga:
 • Jedna osoba może być autorem lub współautorem co najwyżej dwóch artykułów.
 • Każdy artykuł będzie opiniowany przez co najmniej dwóch recenzentów.
 • Wydawnictwo Springer zgłosi czasopismo do indeksacji w bazach Web of Science oraz Scopus już w grudniu 2018.
 • Przewidywany termin indeksacji artykułów konferencyjnych w Web of Science: I kwartał 2020.
 • Prezentacja referatów (wystąpienie/poster) w języku polskim lub angielskim.
 • Przed wysłaniem artykułu, każdy uczestnik ma obowiązek zarejestrowania się przez formularz rejestracyjny online. Prace niezarejestrowanych Autorów nie będą procedowane.

Instrukcja dla Autorów - SN: Applied Sciences

Aby przesłać artykuł należy wykonać kolejne kroki:

 • Założyć konto/zalogować się do systemu jako autor: www.editorialmanager.com
 • Po zalogowaniu należy wybrać Submit New Manuscript, a następnie z listy rozwijanej w zakładce Article Type Selection – „Research Article”.
 • Następnie konieczne jest uwierzytelnienie przez zalogowanie do ORCID.
 • Po przejściu dalej w zakładce Attach Files należy dodać z dysku plik z artykułem.
 • W części General Information z listy rozwijanej należy wybrać: „TC: Earth and Environmental Sciences: Interdisciplinary Problems in Environ. Protect. and Engr. EKO-DOK” oraz dodać Classifications (obszar tematyczny artykułu).
 • Kolejnym (opcjonalnym) krokiem jest sugestia recenzentów artykułu.
 • W zakładce Additional Information należy podać informacje o braku konfliktu interesów (prawa autorskie)
 • Następnie należy uzupełnić Manuscript Data – tytuł, abstrakt, autorzy, źródło finansowania
 • Po sprawdzeniu poprawności wszystkich wprowadzonych informacji należy kliknąć Build PDF for Approval, który następnie trzeba zatwierdzić.
Elementy artykułu:

 • Strona tytułowa powinna zawierać: nazwiska wszystkich autorów, tytuł artykułu, afiliację, adres e mail i numer telefonu autora do korespondencji, numer ORCID (jeśli to możliwe).
 • Abstrakt powinien zajmować od 150 do 250 słów i nie powinien zawierać żadnych nieokreślonych skrótów ani nieokreślonych odniesień.
 • Słowa kluczowe - 4 do 6 słów kluczowych.
 • Tekst należy przesyłać w wordzie, pisany znormalizowaną czcionką (np. 10 pkt. Times New Roman). Do podkreślenia należy używać kursywy. Numerowanie stron automatyczne. Do wcięć należy używać tabulacji lub innych poleceń dla wcięć, a nie spacji. Tabele powinny być tworzone w funkcji tworzenia tabel, a nie w arkuszu kalkulacyjnym. Dla równań należy użyć edytora równań lub MathType. Do numeracji rozdziałów należy używać dziesiętnego systemu nagłówków z nie więcej niż trzema poziomami. Skróty powinny być zdefiniowane w pierwszej kolejności i później konsekwentnie stosowane. Dla podania dodatkowych informacji dopuszczalne jest dodawanie przypisów dolnych, jednak nie mogą one zawierać informacji bibliograficznych.
 • Podziękowania dla osób, dotacji, funduszy itp. należy umieścić w osobnej sekcji na stronie tytułowej. Nazwy organizacji finansujących powinny być napisane w całości.
 • Plik powinien zostać zapisany w formacie docx (Word 2007 lub nowszym) lub formacie doc (starsze wersje programu Word).
 • Manuskrypty z treściami matematycznymi można również przesyłać w LaTeX.
 • Wszystkie wytyczne znajdują się na stronie wydawnictwa: www.springer.com/engineering/journal/42452

Instrukcja dla Autorów - E3S Web of Conferences

 • Artykuł wraz z oświadczeniem o prawach autorskich należy wysłać mailowo (konferencja@eko-dok.pl).
 • Artykuł (maksymalnie 8 stron) powinien zostać przygotowany zgodnie z poniższą formatką, przy zachowaniu zadanych styli etc.
 • Wszystkie wytyczne znajdują się na stronie wydawnictwa: https://www.e3s-conferences.org/for-authors.
Szablon artykułu

Oświadczenie